• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา


             ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 21 ได้กำหนดไว้ว่าผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ นั้น และได้กำหนดไว้ว่าอาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร ไม่ต้องแนบแบบแปลนประกอบเอกสาร เพื่อทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้แนบเฉพาะผังบริเวณแสดงแนวเขตที่ดินและแผนที่พอสังเขป ส่วนสำหรับอาคารที่มีขนาดเกิน 150 ตารางเมตร นั้นต้องแนบแบบแปลนการก่อสร้างจำนวน 5 ชุด ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ได้มีแบบแปลนมาตรฐานไว้สำหรับบริการประชาชน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

            ผู้มีความประสงค์ที่จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
 • สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ขออนุญาต)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ขออนุญาต)
 • สำเนาโฉนดที่ดิน (เจ้าของที่ดิน)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของที่ดิน)
 • สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของที่ดิน)
 • หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด / บริษัท
 • หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (รับที่ อบต.)
 • หนังสือมอบอำนาจ - แบบแปลน จำนวน 5 ชุด

             มีความประสงค์ที่ยื่นขออนุญาตขุดดิน ถมดิน ภายในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลโพรงมะเดื่อ จะต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
    - แบบแปลน
    - ผังบริเวณ
    - แผนที่สังเขป
    - รายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา วิศวกรรมโยธา

             (กรมธุรกิจพลังงาน) การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการธุรกิจพลังงานที่อยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารที่จะยื่นขออนุญาต ดังต่อไปนี้
  1. ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3
  2. สำเนาโฉนดที่ดิน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. แบบแปลน (สถานที่ประกอบการ)
  6. รายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

             ผู้มีความประสงค์ที่ยื่นขออนุญาตใช้น้ำประปา จะต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
   1. สำเนาทะเบียนบ้าน
   2. สำเนาบัตรประชาชน


โทร / โทรสาร : 034 - 387013 ต่อ 104
หมายเหตุ - แจ้งซ่อมท่อเมนประปาชำรุด
- แจ้งซ่อมไฟฟ้าดับ

 

© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.