• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

พัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษาตามอัธยาศัย
     - พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
     - สร้างและส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา
ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี
ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ส่งเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร
ส่งเสริม สนับสนุน การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน
พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน
      - พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
      - สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต / ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
 
ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด
ส่งเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
การป้องกัน รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ใน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
เสริมสร้างความเข็มแข็งของครอบครัวและชุมชน
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ
บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่างๆและการป้องกันน้ำท่วม และน้ำเสีย
การดูแลรักษาที่สาธารณะ และขยะ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และเชิงวัฒนธรรม
การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ
ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร
     - สร้างประสิทธิภาพการจัดการความรู้ และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
ปรับปรุงและพัฒนารายได้และจัดการทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรมชุมชน และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และท่าเทียบเรือ ระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย
พัฒนาระบบจราจร
พัฒนาระบบไฟฟ้า
     – ประปา
จัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์
พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทานเพื่ออุปโภค-บริโภค การเกษตร และอื่นๆ
 
© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.