• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
       ประชาชนในตำบลโพรงมะเดื่อ มีความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ


วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
วัดอินทราราม (หุบรัก)
วัดศรีวิสารวาจา
วัดรัตนรังสี
สำนักปฎิบัติธรรมวัดใหม่สันติสุข
ศาลเจ้า จำนวน 7 แห่ง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1แห่ง คือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหุบรัก
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%สถานีตำรวจจำนวน 1 แห่ง คือ สภ.โพรงมะเดื่อ
ป้อมตำรวจตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ ป้อมสายตรวจบ้านนา
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.โพรงมะเดื่อ
ศูนย์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาดหญ้า

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือ
โรงเรียนวัดหุบรัก
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองลาดหญ้า
โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา โรงเรียนวัดหุบรัก
© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.