• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา

ประชาชนในตำบลป่าแดง มีความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ


การคมนาคม มีทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง

ลำน้ำ / ลำห้วย                    จำนวน   3   สาย
บึง / หนอง และอื่นๆ             จำนวน   1   แห่ง
© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.