• อบต.โพรงมะเดือ
 • พวงมะเดื่อ
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหุบรัก
 • คมนาคม
 • แม่น้ำลำคลอง
 • ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
 • อบต.โพรงมะเดือ
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล กล้วยไม้
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ปลาสวยงาม
 • ผลิตภัณฑ์ในตำบล ขนมกุ้ยฉ่าย
 • สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ
 • รพสต. บ้านหุบรัก
 • โรงเรียนวัดหุบรัก
 • โรงเรียนวัดศรีวิสารวาจา
          องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2539 ตั้งอยู่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอ   เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 17 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อมีเนื้อที่ประมาณ 26.418 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อ เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีป่าไม้และภูเขา
อาชีพของราษฎรตำบลโพรงมะเดื่อมีดังนี้
 เกษตรกรรม (เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์)
 รับจ้าง (โรงงาน/ทั่วไป)
 ธุรกิจส่วนตัว (ค้าขาย/ฯลฯ)
 อื่นๆ (รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ)
จำนวนประชากรทั้งหมด 9,398 คน แยกเป็น
ชาย   จำนวน  4,645  คน    คิดเป็นร้อยละ  49.43
หญิง  จำนวน  4,753  คน    คิดเป็นร้อยละ  50.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด  2,437  ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 355 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลโพรงมะเดื่อ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ        ติดต่อกับ    ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมือง นครปฐม
ทิศใต้            ติดต่อกับ    ตำบลวังเย็น ตำบลหนองดินแดง อำเภอเมืองนครปฐม
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ตำบลหนองปากโลง ตำบลลำพยา อำเภอเมืองนครปฐม
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ   ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองนครปฐม และตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
หมู่ที่ ชื่อหมูบ้าน
2 บ้านหัวทุ่ง
3 บ้านหนองนางแช่
4 บ้านหุบรัก
6 บ้านหนองลาดหญ้า
7 บ้านอ้อมพยศ
9 บ้านหนองแขม
11 บ้านหนองหมา
14 บ้านห้วยหนองกร่าง
15 บ้านใหม่
16 บ้านหนองจอก
17 บ้านทุ่งคล้อ
ลำน้ำ / ลำห้วย จำนวน 3 สาย
บึง / หนอง และอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง© Copyright (c) 2013. อบต.โพรงมะเดื่อ. All rights reserved.